המרכז האסטרונומי

תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן לפני תחילת השימוש באתר (להלן: "האתר") שבבעלות ובהפעלת המרכז האסטרונומי. בעצם השימוש באתר זה, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש הזה. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.

אתר זה ותוכנו מנוסחים באופן התואם לדיני ישראל.

1. קבלה

בשימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. המרכז האסטרונומי שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנחנו תמיד נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגרסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה.

– – –

2. היקף

תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה.

– – –

3. תיאור השירותים

3.1 אתר זה מכיל מידע כללי אודות המרכז האסטרונומי (כגון ומבלי למצות, היסטוריה, חזון וערכים) ואודות מוצרי החברה המשווקים בישראל. האתר עשוי לכלול מידע נוסף להעשרת ידיעותיך אודות תחום האסטרונומיה והחלל.

3.2 כל שימוש במידע זה נעשה באחריותך הבלעדית, ואין לבוא בטענות למפעילי האתר בדבר אי דיוקים וכד'.

– – –

4. פרטיות

4.1 למידע אודות האופן שבו החברה שומרת על המידע האישי שלך, יש לעיין בהודעה בדבר הגנת הפרטיות המופיעה בכל פנייה שלך למרכז האסטרונומי דרך אתר זה, וכן הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה בקישור הבא.

4.2 אתה מתחייב בזאת, כי התכנים שתמסור/תמסרי הם אמינים, מהימנים, מדויקים, בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות. כל האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת פרטים על ידך בניגוד לדין תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המרכז האסטרונומי או מי מטעמה בגין כך.

– – –

5. קנין רוחני

5.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן למרכז האסטרונומי ו/או לחברות קשורות לה. 5.2 אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכויות קנין רוחני של המרכז האסטרונומי, ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. בשימושך באתר הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בצורה כלשהיא (למעט על דרך של גלישה כמשתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

– – –

6. קישורים לאתרים נוספים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של המרכז האסטרונומי וכן, לאתרי אינטרנט שאינם של המרכז האסטרונומי. המרכז האסטרונומי אינה אחראית לתוכן המוצג באתרי אינטרנט שאינם שלה, אליהם אנו מספקים קישורים. האחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים בלבד, והשימוש בתכנים אלו כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים.

– – –

7. הגבלת השימוש באתר

7.1 האתר אינו מיועד לקטינים (מתחת לגיל 18).

7.2 המרכז האסטרונומי מאפשרת לכל אדם (מלבד כאמור, קטינים) להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, אולם המרכז האסטרונומי תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

– – –

8. הגבלת גיל ברכישה

רכישה באתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. על הקונים להצהיר כי הם מתחייבים לתנאי זה בעת הרכישה.

– – –

9. מדיניות אספקה

9.1 האתר מציע מגוון שירותים ומוצרים, כולל קורסים באסטרונומיה ותצפיות אסטרונומיות.

9.2 הקורסים יוצעו באמצעות קישור להורדה או דרך גישה מקוונת מיד לאחר הרכישה.

9.3 התצפיות יתבצעו בשטח ע"פ התאריך, השעה והמיקום המצויינים בעת ההזמנה.

– – –

10. אחריות בית העסק

10.1 קורסים: המרכז האסטרונומי אינו אחראי לנזקים ישירים או עקיפים כתוצאה משימוש או ביצוע לקוי של הנלמד בקורסים.

10.2 מפגשים אסטרונומיים: כל משתתף מתחת לגיל 18 חייב בליווי מבוגר.כל משתתף אחראי לעצמו, לרכושו, ולקטינים המגיעים עמו בכל זמן, כולל בתצפית עצמה. אין לבוא למארגנים בטענות ו/או תביעות לנזקי גוף ו/או רכוש. יש לשים לב כי התצפית תתקיים לרוב באיזור מרוחק מישובים, ועל כן יש לתת את הדעת למצבים רפואים שונים כגון אלרגיות, מחלות לב וכד', ולהצטייד בהתאם.

10.3: מידע עיוני המופיע באתר: המרכז האסטרונומי נקטה בצעדים סבירים על מנת להבטיח שהמידע המופיע באתר זה הוא אמין. אולם בשימושך באתר זה, אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו "כפי שהוא" ("As Is"). המרכז האסטרונומי אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות או לחוקיות של המידע המופיע באתר, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות קניין. המרכז האסטרונומי וחברות קשורות אליה וכן והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או על מידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.

– – –

11. תנאים לביטול עסקה

ביטול כרטיסים לספארי ותצפיות טלסקופים:

  • ניתן לבטל השתתפות עד 5 ימים לפחות לפני מועד התצפית בהחזר מלא
  • ביטול של לפחות 48 שעות טרם התצפית – החזר של 50%
  • ביטול של פחות מ- 48 שעות טרם התצפית לא ינתן החזר
  • קיום התצפית מותנה במספר
  • משתתפים מינימלי ובמזג אוויר מתאים ובהתאם להוראות פיקוד העורף. במידה ותבוטל התצפית, יתקבל החזר מלא

 

ביטול השתתפות בקורסי אונליין: ניתן לבטל השתתפות בקורס אונליין לאחר השיעור הראשון בקבלת החזר מלא. לאחר השיעור השני לא ינתנו החזרים.

11.1 ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול כזה, החברה ראשית לגבות דמי ביטול בסך של 5ִ% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

11.2 ביטול הזמנה מחמת אי התאמה או פגם אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם.

11.3 לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

11.4 תוצאות ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ויאפשר לה לאסוף אותו .

11.5 תוצאות ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יחזיר את המוצר לחברה, על חשבונו.

11.6 במקרה של ביטול כאמור שלא מחמת פגם או אי התאמה, החברה תהא רשאית לחייב את הצרכם מדי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

11.7 ניתן להגיש בקשה לביטול הזמנה באמצעות פניה ישירה אלינו בכל אמצעי העומד לרשותכם בעמוד "צרו קשר".

– – –

12. יישוב מחלוקות

12.1 אם תפר את הסכם תנאי שימוש זה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק למרכז האסטרונומי ו/או לאחרים, הינך מסכים לשפות ולשחרר את המרכז האסטרונומי מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל- המרכז האסטרונומי ו/או לחברות קשורות אליה כתוצאה מהפרתך את הסכם זה או את הדין.

12.2 במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים.

12.3 במקרה שהמאמצים לישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי הסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.

– – –

13. כתובתנו היא רח' ירמיהו 7, קרית אונו 5551807